STM32F407 2 kanal ADC (joystick örneği)

ADC örneği olması açısından bir proje:

Veriler -100 ile 100 arasında olacak şekilde kodladım, isterseniz değiştirebilirsiniz.

y eksenini ters yönde sonuna kadar eğip, x’i düz yönde biraz eğince:

kodlar:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "stm32f4xx_conf.h"
#include <stm32f4xx_usart.h>
#include <stm32f4xx_adc.h>
#include <misc.h>


char str[64];
volatile short MyDelay;

void init_usart(void);
void USART_puts(USART_TypeDef* USARTx, volatile char *s);


void initGPIO(); //4 adet led sonsuz dongude yanip sonecek


void adc_config(void);
unsigned short ADCConvertedValue[2]; //ADC olcumlerinin ham verileri bu dizide tutulacak


int main(void)
{
  SystemInit();

  SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //1milisaniyelik system clock elde edelim


  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);

  init_usart();
  initGPIO();


  USART_puts(USART2, "start\r\n");


  adc_config();


  while(1)
  {
    int eksenX;
    int eksenY;

    MyDelay=100;
    while(MyDelay);


    eksenX = (int)((double)((double)200/0xFFF) * ADCConvertedValue[0])-100; //12bit adc
    eksenY = (int)((double)((double)200/0xFFF) * ADCConvertedValue[1])-100; //100 uzerinden gosteriyoruz, voltaj degeri olarak gostermek icin 100 yerine 3000 yaz


    if(eksenX>-10 && eksenX<10)eksenX=0; //-10 ila 10 arasini olu bolge kabul et ve 0 olarak degistir
    if(eksenY>-15 && eksenY<15)eksenY=0; //y ejseninde mekanik bir sorun oldugu icin olu bolge biraz fazla


    sprintf(str, "eksenX: %d \t eksenY: %d \r\n", eksenX,eksenY);
    USART_puts(USART2, str);

    GPIO_ToggleBits(GPIOD,GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15);

  }
}


void init_usart(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  /* enable peripheral clock for USART2 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
  /* GPIOA clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* GPIOA Configuration: USART2 TX on PA2 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect USART2 pins to AF2 */
// TX = PA2
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
    USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART2, ENABLE); // enable USART2
}

void USART_puts(USART_TypeDef* USARTx, volatile char *s)
{
  while (*s)
  {
// wait until data register is empty
    while (!(USARTx->SR & 0x00000040))
      ;
    USART_SendData(USARTx, *s);
    *s++;
  }
}

void SysTick_Handler(void)
{
  if (MyDelay)
  {
    MyDelay--;
  }
}


void initGPIO()
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* GPIOD Periph clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
}


void adc_config(void) // https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=https%3a%2f%2fmy.st.com%2fpublic%2fSTe2ecommunities%2fmcu%2fLists%2fcortex_mx_stm32%2fSTM32F4%20ADC%202channels%20%2b%20DMA&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D7580009C4E14902C3CDE46A77F0FFD06506F5B&currentviews=1337
{
  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  ADC_InitTypeDef    ADC_InitStructure;
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  DMA_InitTypeDef    DMA_InitStructure;

  GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  ADC_CommonStructInit(&ADC_CommonInitStructure);
  DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);

  /**
   Set up the clocks are needed for the ADC
  */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);

  /**
   Initialization of the GPIO Pins [OK]
  */

  /* Analog channel configuration : PC.01, 02*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);

  /**
   Configure the DMA
  */
  //==Configure DMA2 - Stream 4
  DMA_DeInit(DMA2_Stream4); //Set DMA registers to default values
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR; //Source address
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue[0]; //Destination address
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //Buffer size
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //source size - 16bit
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // destination size = 16b
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA2_Stream4, &DMA_InitStructure); //Initialize the DMA
  DMA_Cmd(DMA2_Stream4, ENABLE); //Enable the DMA2 - Stream 4

  /**
   Config the ADC1
  */
  ADC_DeInit();
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //continuous conversion
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 1=scan more that one channel in group
  ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);

  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);

  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_480Cycles);
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_12,2,ADC_SampleTime_480Cycles);

  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE);

  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //Enable ADC1 DMA

  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  // Enable ADC1

  ADC_SoftwareStartConv(ADC1); // Start ADC1 conversion

}

/*


             \\\|///
            \\ - - //
            ( @ @ )
+---------------------oOOo-(_)-oOOo-------------------------+
|        										  |
|      	   	   								|
|      		 2014  |  STMF407     			|
|       	  JOYSTICK ORNEGI(2 KANAL ADC)       |
|           Gokhan BEKEN       			|
|               							  |
|                              |
|               Oooo             |
+-----------------------oooO--(  )-------------------------+
            (  )  ) /
            \ (  (_/
             \_)

notlar:
stm32f4xx.h dosyadında yer alan
#define HSE_VALUE  ((uint32_t)25000000)
25000000'i 8000000 olarak degistir

system_stm32f4xx.c dosyadında yer alan
PLL_M 25
kismini bul PLL_M 8 olarak degistir

ADC pinleri: PC1 ve PC2
Seriport TX'pini: PA2
Seriport baudrate: 115200
*/

Em:blocks IDE’si ve GCC derleyicisi kullanılmıştır.

Projeyi indirmek için: https://github.com/gokhanBeken/STM32F407_2channelADC_joystick

4 thoughts on “STM32F407 2 kanal ADC (joystick örneği)

 1. hocam bu uygulama konusunda çalışmalarım oldu ve stm32f401 ve stm32f051 işlemcilerinde çift pot ile 1. potu pwm’in genliğini diğer pot ise pwm frenkasını değiştirmeli olması için program yazdım ama 60hz civarında tam stabil olmayan bir durum sergiledi. Bu konuda tek kanalın hem pwm genliği hemde frekansını istenildiği gibi değiştirilme olabilir mi? Saygılarımla.

 2. STM32F407 ile Joystick yapımı hakkında yazdığın bu yazı çoğu kişi için çok yararlı olacaktır, tebrik ederim. Güzel bir STM32F407 joystick dersi olmuş 🙂

 3. ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;

  hocam burada neden disabled kullanıldı. Enable olması gerekmiyor mu ? DMA kullanılmayacak mı ?

Bir Cevap Yazın